DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO? - Jak przygotowywaliśmy powołanie Komisji Historycznej?
Spis treści
DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO?
Jak przygotowywaliśmy powołanie Komisji Historycznej?
Wiarygodność i samodzielność najważniejszym wyzwaniem dla „nowego” ZSP.
Partnerstwo i samodzielność główną metodą budowania i umacniania pozycji ZSP
Znaczenie ciągłości zrzeszeniowej tradycji.
Jak „hartował” nas świat polskiej polityki w latach osiemdziesiątych?
Udział ZSP w defiladzie z okazji 40-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej?
Partyjna ”pomoc” dla FAMY-85.
Jak z partyjną „pomocą” obchodziliśmy jubileusz 25-lecia „ITD”.
Prawdziwe uroki partyjnej „kontroli i polityki” kadrowej.
Dialog dla przyszłości.
Czy „nomina sunt odiosa”?
Co się stało z naszą klasą?
Czy historia którą współtworzyło ZSP może zostać fałszywą nauczycielką?
A jednak po nas coś zostanie…
Przypisy:
Wszystkie strony

 

1. W marcu 1985 roku odbył się II Zjazd „nowego” , powstałego w listopadzie 1982 roku ZSP. Delegaci na ten Zjazd, chcąc dać formalny wyraz ciągłości zrzeszeniowej tradycji, oraz nawiązując do numeracji wcześniejszych kongresów ZSP i zjazdów SZSP, podjęli decyzję o przekształceniu tego Zjazdu ZSP w XII Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich. W kilka tygodni po tym Kongresie, Komitet Wykonawczy RN ZSP zorganizował 17 kwietnia 1985 roku w Klubie „Hybrydy”,w 35 rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich, okolicznościową sesję na której programowy referat „O Zrzeszeniu Studentów Polskich” wygłosił kolega Wiesław Klimczak, a referat poświęcony kulturze studenckiej i roli ZSP w kreowaniu ważnych zjawisk i nurtów w kulturze studenckiej, wygłosił kolega Jerzy Kwiatek. Wystąpienie kolegi Jerzego Kwiatka z tej konferencji, ukazało się po pewnym czasie drukiem w 29(1263) numerze tygodnika „ITD” z 21 lipca 1985 roku, pod jakże znamiennym tytułem ”Dwa przełomy”. To właśnie na tej sesji, po raz pierwszy przedstawiłem i uzasadniałem w imieniu Rady Naczelnej ZSP, potrzebę powołania Komisji Historycznej ZSP. Czyniłem to w następujący sposób. Proszę jednocześnie wybaczyć ,że zacytuję to co mówiłem wówczas w imieniu Komitetu Wykonawczego RN ZSP: „Refleksja nad przeszłością musi być nieodłączną częścią organizowania skutecznego działania. Do wspólnej refleksji nad tym, co wynika z doświadczeń przeszłości dla programowania działania dla lepszej przyszłości, zapraszamy dzisiaj wszystkich obecnych.(..)W doświadczeniach i dorobku ZSP i SZSP warto szukać odpowiedzi na pytanie jak dzisiaj realizować zadania stojące przed ZSP? Palącą zatem staje się potrzeba rozwinięcia badań nad historią ruchu studenckiego w Polsce Ludowej. Ważne jest również gromadzenie dokumentów z tego okresu. Z tego też względu Rada Naczelna ZSP zamierza powołać Komisję Historyczną Zrzeszenia Studentów Polskich. Zachowanie ciągłości polskiego ruchu studenckiego i wykorzystanie doświadczeń z niej wynikających jest istotne także w procesie organizowania ruchu intelektualnego w środowisku studenckim”(1).

2. Po wielu dyskusjach i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych, między innymi określeniu ostatecznej nazwy komisji i zasad jej funkcjonowania, oraz powołaniu pierwszego składu i niezbędnych rozstrzygnięciach kadrowych- na prośbę KW RN funkcję przewodniczącego Komisji zgodził się pełnić kolega Wiesław Klimczak- niemal rok później, bo 22 marca 1986 roku, w siedzibie Rady Naczelnej ZSP na Ordynackiej 9, odbyło się inauguracyjne zebranie Ogólnopolskiej Komisji Historii Ruchu Studenckiego PRL przy RN ZSP(taka była pierwotna oficjalna nazwa Komisji). Na tym inauguracyjnym posiedzeniu Komisji powołano także roboczy sekretariat Komisji w następującym składzie: Włodzimierz Czarzasty, Jerzy Grum, Kazimierz Jaszczyk, Marian Kubalica, Marek Kuczyński, Andrzej Lech, Rafał Łąkowski, Andrzej Nierychło i Jacek Ratajczyk. Od tego roku, zaczęliśmy także wspólnie tworzyć, trwającą nieprzerwanie do dzisiaj tradycję organizowania uroczystych spotkań, w każdą kolejną rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich. Spotkań ważnych i potrzebnych, bo licznie uczestniczyli w nich zawsze, byli i aktualni działacze naszej organizacji. W 1986 roku, pierwsze takie spotkanie odbyło się w kwietniu, w klubie Stodoła.

3. Od 1986 roku Komisja staje się też, szczególnym miejscem i szczególnym podmiotem, na zmieniającej się dynamicznie scenie studenckiej aktywności. Zmieniają się kolejne władze organizacji. ZSP przeżywa w tym czasie, lepsze i gorsze momenty swojej historii a studia zaczynają kolejne roczniki studentów. W Polsce zmienia się ustrój i porządek prawny. Tylko Komisja, nie zważając na to wszystko, działając pod niezmiennym przewodnictwem kolegi Wiesława Klimczaka, realizuje kolejne historyczne i okolicznościowe sesje. Wydaje drukiem i upowszechnia materiały z tych sesji. Nagradza i wyróżnia byłych działaczy, zasłużonych dla utrwalania i upowszechniania dorobku ruchu studenckiego. Wnioskuje o odznaczenia i ordery państwowe dla najbardziej zasłużonych działaczy ze środowisk związanych z naszą organizacją, oraz organizuje uroczyste koncerty i wielkie obchody kolejnych ,”okrągłych” rocznic powstania ZSP. Wszystko to jest efektem pracy struktury organizacyjnej, jakiej przed 1986 rokiem nie było ani w ZSP, ani w SZSP. Cóż zatem tak szczególnego działo się wtedy, że uznaliśmy za konieczne, podjąć – oprócz wielu decyzji dotyczących spraw wewnętrznych organizacji – tę właśnie decyzję, o utworzeniu w Zrzeszeniu Studentów Polskich Komisji Historycznej? Przedstawiając w dalszej części, najważniejsze okoliczności, które poprzedziły powołanie Komisji, odpowiem także pośrednio w ten sposób, na to pytanie. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę także powiedzieć ,że właśnie ta decyzja Rady Naczelnej ZSP podjęta na wniosek naszego Komitetu Wykonawczego, okazała się nie tylko najbardziej trwałą z tych które podjęliśmy, bo to przecież oczywiste z perspektywy jej nieprzerwanego trwania. Okazała się także decyzją najbardziej twórczą z tych jakie podejmowaliśmy, bo przynosi ciągle bogate i wyjątkowe efekty. Komisja przyczynia się nieprzerwanie od 25 lat, co samo w sobie jest fenomenem na polskiej scenie społecznej, do zapisywania w pamięci współczesnych, dorobku wielu pokoleń byłych działaczy ZSP i SZSP, oraz utrwala ślady, jakże ulotnej przecież, studenckiej aktywności. Dodatkowo, Komisja poprzez swoją aktywność tworzy także ten szczególny ruch intelektualny, teraz już poza środowiskiem studenckim, którego celem jest działanie na rzecz integrowania środowisk byłych działaczy ZSP i SZSP i promowania wartości i postaw, którym wierne było w swej działalności Zrzeszenie.

4. Od zawsze było i jest tak ,że do sukcesu przyznaje się wielu ludzi. Dlatego dobre decyzje mają zawsze wielu ojców a tylko porażki są sierotami. Sukces tej Komisji to oczywiście przede wszystkim, zasługa niestrudzonej aktywności jej przewodniczącego kolegi Wiesława Klimczaka. Jego umiejętności godzenia racji, wydających się często nie do pogodzenia oraz podejmowania się przez Komisję realizacji zadań, które tylko na początku wydają się niemożliwe do zrealizowania przez społeczną aktywność, a także nieustannego skupiania wokół Komisji ludzi, którzy chcą poświęcać jej swój czas i możliwości. W tym sukcesie Komisji jest jednak także cząstka naszego wkładu, przynależnego Radzie Naczelnej ZSP i działającemu wtedy Komitetowi Wykonawczemu. Komitetowi Wykonawczemu, który potrafił dobrze odczytać „znaki” opisujące czasy w których żyliśmy oraz rozpoznać „znaki” czasów nadchodzących, które postawić miały przed nami jeszcze większe wyzwania. Cieszę się dzisiaj, że potrafiliśmy wówczas właściwie zinterpretować te wyzwania, które przed nami stanęły oraz podjąć dla sprostania tym wyzwaniom, konieczne i niezbędne decyzje organizacyjne. Dlatego chciałbym przypomnieć skład tego Komitetu, bo nawet my, będąc działaczami Komisji Historycznej, często zapominamy już o tym, kto i kiedy działał, oraz za co ponosił odpowiedzialność i do jakich dobrych decyzji przyłożył rękę w głosowaniu. Tę decyzję o utworzeniu Ogólnopolskiej Komisji Historycznej, podjął Komitet Wykonawczy, któremu miałem ogromną przyjemność przewodniczyć od XII Kongresu ZSP(marzec 1985 roku), a jego skład tworzyli koledzy(niestety nie mieliśmy w naszym składzie koleżanek):Marek Józefiak, Zbigniew Wróbel, Jarosław Pachowski, Piotr Kucharski, Stanisław Wójcik, Sławomir Golonka oraz nieżyjący już niestety Marian Redwan i Dariusz Wojtczak. W 1987 do Komitetu Wykonawczego, po odejściu kolegów Sławomira Golonki i Zbigniewa Wróbla do pracy zawodowej, dołączyli do KW koledzy: Ludwik Klinkosz i Ireneusz Sitarski. Jednakże, nawet taki skład Komitetu Wykonawczego nie sprostał by zadaniom, jakie przed nami stanęły gdyby nie to ,że udało się nam zaprosić i pozyskać do współpracy, na stanowiska kierownicze w Radzie Naczelnej oraz w jednostkach gospodarczych, kompetentne grono współpracowników, dla których działanie na rzecz budowania i umacniania organizacji, było wyzwaniem które nie tylko chcieli podjąć ale i potrafili mu sprostać. Dlatego chciałbym także przypomnieć, że w tym czasie(lata 1985-87) kierownikami najważniejszych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych RN ZSP byli: Tadeusz Sajur, Zbigniew Jasik, Jarosław Jachimowski, Barbara Błąkała, Marian Kubalica, Robert Błaut, Robert Kwiatkowski, Henryk Łaniecki, Włodzimierz Czarzasty, Jacek Raciborski, Jerzy Rychlik, Zenon Pokojski, Elżbieta Tulwin, Ireneusz Sitarski, Andrzej Kratiuk, Andrzej Księżny, Jacek Furga, Mariusz Lesiak, Jan Garlicki. Funkcje dyrektorów jednostek gospodarczych ZSP, czyli Almaturu, Alma-Artu, Alma-Pressu i Student-Sevice pełnili: Wojciech Kaczorowski, Wojciech Zieliński, Piotr Osmólski, Piotr Pronobis, Tadeusz Milik, Tadeusz Kołosowski, Waldemar Radomski, Krzysztof Bęgowski, Wojciech Łysek. Redaktorami naczelnymi i zastępcami w ITD i w Studencie byli: Andrzej Nierychło, Marek Siwiec, Tadeusz Skoczek, Piotr Aleksandrowicz, Wojciech Jędrzejewski i Wojciech Kaczorowski. Przedstawicielami ZSP w MZS byli: Jerzy Koźmiński i Sergiusz Najar. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej był Tomasz Ścibiorek, a funkcję przewodniczącego Naczelnego Sądu Koleżeńskiego pełnili: Bolesław Rynkowski i Tomasz Tutak. Niektórzy koledzy wymienieni są częściej, ale wiąże się to oczywiście ze zmianami kadrowymi, jakie dokonywały się w tym czasie, polegającymi na zasłużonych awansach. To był cały zespół kierowniczy Zrzeszenia Studentów Polskich, który wspólnie z Komitetem Wykonawczym podjął wyzwania, jakie niosły dla nas wydarzenia zachodzące w środowisku studenckim i w naszym otoczeniu. Nie jest więc przypadkiem, że zdecydowana większość z wymienionych koleżanek i kolegów, zdobyte w ZSP umiejętności z powodzeniem wykorzystywała już w czasach III RP, w życiu zawodowym i w działalności publicznej, odnosząc także w tej działalności prawdziwe sukcesy.

III. 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.